top of page

Tietosuojakäytäntö

www.djlexxxus.com tietosuojakäytäntö


Tämä verkkosivusto kerää joitakin henkilötietoja käyttäjiltä heidän luvalla.


Tämä asiakirja voidaan tulostaa viitteeksi käyttämällä tulostuskomentoa minkä tahansa selaimen asetuksista.

1: Omistaja ja rekisterinpitäjä:
2: Kerättyjen tietojen tyypit:
Tämän sovelluksen itse tai kolmansien osapuolien kautta keräämien henkilötietojen joukossa ovat: Tracker; Käyttötiedot; etunimi; sukunimi; sähköpostiosoite; laitteen informaatio.

Täydelliset tiedot kustakin kerätyistä henkilötiedoista löytyvät tämän tietosuojaselosteen omissa osioissa tai erityisissä selitysteksteissä, jotka näytetään ennen tietojen keräämistä.


Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja vapaasti, tai käyttötietojen tapauksessa kerätä automaattisesti tätä sovellusta käytettäessä.
Ellei toisin mainita, kaikki tämän sovelluksen pyytämät tiedot ovat pakollisia, ja näiden tietojen toimittamatta jättäminen voi estää tämän sovelluksen palveluiden tarjoamisen. Tapauksissa, joissa tässä sovelluksessa nimenomaisesti todetaan, että jotkin tiedot eivät ole pakollisia, käyttäjät voivat olla välittämättä näitä tietoja ilman, että se vaikuttaa Palvelun saatavuuteen tai toimintaan.


Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja siitä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä Omistajaan.
Tämän sovelluksen tai tämän sovelluksen käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien evästeiden – tai muiden seurantatyökalujen – käyttö palvelee käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamista muiden tässä asiakirjassa kuvattujen tarkoitusten lisäksi. ja evästekäytännössä, jos se on saatavilla.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista tämän sovelluksen kautta hankituista, julkaistuista tai jaetuista kolmannen osapuolen henkilötiedoista ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus tietojen toimittamiseen Omistajalle.

 

3: Tietojen käsittelytapa ja paikka:
4: Käsittelymenetelmät:


Omistaja ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin estääkseen tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.
Tietojen käsittely tapahtuu tietokoneilla ja/tai IT-työkaluilla noudattaen organisatorisia menettelytapoja ja toimintatapoja, jotka liittyvät tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Omistajan lisäksi tiedoissa voi joissain tapauksissa olla pääsy tietyntyyppisille vastuuhenkilöille, jotka ovat mukana tämän sovelluksen käytössä (hallinto, myynti, markkinointi, laki, järjestelmänhallinta) tai ulkopuoliset tahot (kuten kolmannet) osapuolen tekniset palveluntarjoajat, postin välittäjät, isännöintipalveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka Omistaja on tarvittaessa nimittänyt tietojen käsittelijöiksi. Päivitetty luettelo näistä osapuolista voidaan pyytää Omistajalta milloin tahansa.

5: Käsittelyn oikeusperusta


Omistaja voi käsitellä Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista pätee:

Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen. Huomautus: Joidenkin lakien mukaan Omistaja voi saada käsitellä henkilötietoja, kunnes käyttäjä vastustaa tällaista käsittelyä ("opt-out"), ilman, että hänen tarvitsee luottaa suostumukseen tai johonkin muuhun seuraavista laillisista perusteista. Tämä ei kuitenkaan päde aina, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan tietosuojalainsäädäntöä;
Tietojen toimittaminen on tarpeen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai sen sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi;
käsittely on tarpeen Omistajaa koskevan laillisen velvoitteen noudattamiseksi;
käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai Omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä;
käsittely on tarpeen Omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Joka tapauksessa Omistaja auttaa mielellään selventämään käsittelyyn sovellettavaa erityistä oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus vai sopimuksen tekemisen edellytys.

6: Paikka:


Tietoja käsitellään Omistajan toimipisteissä ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tiedonsiirtoihin voi sisältyä Käyttäjän tietojen siirtäminen muuhun kuin omaan maahan. Saadakseen lisätietoa tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta Käyttäjät voivat tarkistaa Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot.

Käyttäjillä on myös oikeus saada tietoa Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan tai kansainväliseen kansainväliseen julkisoikeudelliseen tai kahden tai useamman maan perustamaan järjestöön, kuten YK:hon, siirrettävien tietojen oikeusperustasta ja toteutetuista turvatoimista. Omistaja suojellakseen tietojaan.

Jos tällaista siirtoa tapahtuu, Käyttäjät voivat saada lisätietoja tarkistamalla tämän asiakirjan asiaankuuluvat kohdat tai tiedustella Omistajalta Yhteystiedot-osiossa annettujen tietojen avulla.

7: Säilytysaika:


Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin niitä on kerätty tarkoitukseen.

Siksi:

Omistajan ja Käyttäjän välisen sopimuksen täyttämiseen liittyviin tarkoituksiin kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes sopimus on täysin täytetty.
Omistajan oikeutettuja etuja varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tällaisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Käyttäjät voivat löytää erityisiä tietoja Omistajan oikeutetuista eduista tämän asiakirjan asianomaisista osioista tai ottamalla yhteyttä Omistajaan.
Omistajalle voidaan antaa lupa säilyttää henkilötietoja pidempään aina, kun Käyttäjä on antanut suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn, niin kauan kuin suostumusta ei peruuteta. Lisäksi Omistaja voi olla velvollinen säilyttämään henkilötietoja pidempään aina, kun se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai viranomaisen määräyksestä.

Säilytysajan umpeuduttua Henkilötiedot poistetaan. Näin ollen tiedonsaantioikeutta, oikeutta tietojen poistamiseen, oikeutta oikaistaan ja oikeutta siirtää tietoja ei voida panna täytäntöön säilytysajan päätyttyä.

8: Käsittelyn tarkoitus
Käyttäjää koskevat tiedot kerätään, jotta Omistaja voi tarjota Palveluaan, noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan, vastata täytäntöönpanopyyntöihin, suojella oikeuksiaan ja etujaan (tai sen Käyttäjien tai kolmansien osapuolten etuja), havaita haitallinen tai vilpillinen toiminta, sekä seuraavat: Alustapalvelut ja isännöinti.

Tarkempia tietoja kuhunkin tarkoitukseen käytetyistä henkilötiedoista Käyttäjä voi katsoa osiossa "Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä".

9: Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä:


Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja käyttämällä seuraavia palveluita:

Alustapalvelut ja hosting.


10: Käyttäjien oikeudet:


Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksiaan liittyen Omistajan käsittelemiin tietoihinsa.

Käyttäjillä on erityisesti oikeus tehdä seuraavat:

Peruuta suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjillä on oikeus peruuttaa suostumus, jos hän on aiemmin antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.
Vastustaa tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla oikeusperusteella kuin suostumuksella. Lisätietoja on alla olevassa osiossa.
Pääsy heidän tietoihinsa. Käyttäjillä on oikeus saada tietää, käsitteleekö Omistaja tietoja, saada tietoja käsittelyn tietyistä näkökohdista ja saada kopio käsiteltävistä tiedoista.


Tarkista ja pyydä oikaisua. Käyttäjillä on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista.
Rajoittaa heidän tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus tietyissä olosuhteissa rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tässä tapauksessa Omistaja ei käsittele tietojaan mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden tallentamiseen.


Poistetaan tai muuten poistetaan henkilötietonsa. Käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia tietojensa poistamista Omistajalta.
Vastaanota heidän tietonsa ja siirrä ne toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjillä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, mikäli se on teknisesti mahdollista, siirtää ne esteettä toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä säännöstä sovelletaan edellyttäen, että tietoja käsitellään automaattisesti ja että käsittely perustuu Käyttäjän suostumukseen, sopimukseen, johon Käyttäjä on osa, tai sen sopimusta edeltäviin velvoitteisiin.


10.1: Tee valitus. Käyttäjillä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.


11: Tietoja oikeudesta vastustaa käsittelyä:


Jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, Omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä tai Omistajan oikeutettuja etuja varten, Käyttäjät voivat vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä erityiseen tilanteeseensa liittyvän syyn. perustella vastalause.

Käyttäjien on kuitenkin tiedettävä, että jos heidän henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat vastustaa käsittelyä milloin tahansa perustelematta. Saadakseen tietää, käsitteleekö Omistaja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjät voivat viitata tämän asiakirjan asiaankuuluviin kohtiin.

12: Kuinka käyttää näitä oikeuksia:


Käyttäjän oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt voidaan osoittaa Omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Nämä pyynnöt voidaan toteuttaa maksutta, ja Omistaja käsittelee ne mahdollisimman pian ja aina kuukauden kuluessa.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä:


13: Oikeustoimet:


Omistaja voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja laillisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai vaiheissa, jotka johtavat mahdollisiin oikeustoimiin tämän Sovelluksen tai siihen liittyvien Palvelujen virheellisestä käytöstä.
Käyttäjä vakuuttaa tietävänsä, että Omistajaa voidaan vaatia luovuttamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoja Käyttäjän henkilötiedoista
Tämän tietosuojaselosteen sisältämien tietojen lisäksi tämä sovellus voi pyynnöstä tarjota Käyttäjälle lisätietoja ja asiayhteyteen liittyviä tietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

14: Järjestelmälokit ja ylläpito:


Käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin tämä Sovellus ja kaikki kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta tämän sovelluksen kanssa (järjestelmälokit), käyttää muita henkilötietoja (kuten IP-osoitetta) tähän tarkoitukseen.

Tiedot eivät sisälly tähän politiikkaan
Omistajalta voidaan milloin tahansa pyytää lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alussa.

15:Kuinka "Do Not Track" -pyyntöjä käsitellään:


Tämä sovellus ei tue "Älä seuraa" -pyyntöjä.
Jos haluat selvittää, noudattaako mikään sen käyttämistä kolmannen osapuolen palveluista "Älä seuraa" -pyyntöjä, lue niiden tietosuojakäytännöt.

16: Muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön.


Omistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjilleen tällä sivulla ja mahdollisesti tämän sovelluksen sisällä ja/tai - siinä määrin kuin se on teknisesti ja laillisesti mahdollista - lähettämällä ilmoituksen käyttäjille millä tahansa yhteystiedolla, joka on saatavilla omistaja. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein, viitaten alareunassa mainittuun viimeisen muokkauksen päivämäärään.

Mikäli muutokset vaikuttavat Käyttäjän suostumuksen perusteella suoritettuihin käsittelytoimiin, Omistaja kerää tarvittaessa Käyttäjältä uuden suostumuksen.

17: Määritelmät ja oikeudelliset viittaukset:

www.djlexxus.com  isännöi tätä sisältöä ja kerää vain henkilötietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä sen toimittamiseksi.

Viimeisin päivitys: 24. joulukuuta 2022

bottom of page