top of page

Fortrolighedspolitik

Privatlivspolitik for www.djlexxxus.com


Denne hjemmeside indsamler nogle personlige data fra sine brugere med deres tilladelse.


Dette dokument kan udskrives til reference ved at bruge udskriftskommandoen i indstillingerne for enhver browser.

1: Ejer og dataansvarlig:
2: Datatyper indsamlet:
Blandt de typer personlige data, som denne applikation indsamler, af sig selv eller gennem tredjeparter, er der: Tracker; Brugsdata; fornavn; efternavn; email adresse; enhedsoplysninger.

Fuldstændige detaljer om hver type indsamlet persondata er angivet i de dedikerede afsnit af denne privatlivspolitik eller i specifikke forklaringstekster, der vises før dataindsamlingen.


Personlige data kan frit stilles til rådighed af brugeren eller, i tilfælde af brugsdata, indsamles automatisk ved brug af denne applikation.
Medmindre andet er angivet, er alle data, der anmodes om af denne applikation, obligatoriske, og manglende levering af disse data kan gøre det umuligt for denne applikation at levere sine tjenester. I tilfælde, hvor denne applikation specifikt angiver, at nogle data ikke er obligatoriske, står det brugere frit for ikke at kommunikere disse data uden konsekvenser for tilgængeligheden eller funktionen af tjenesten.


Brugere, der er i tvivl om, hvilke persondata der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte ejeren.
Enhver brug af cookies – eller af andre sporingsværktøjer – af denne applikation eller af ejere af tredjepartstjenester, der bruges af denne applikation tjener det formål at levere den tjeneste, som brugeren kræves, ud over andre formål beskrevet i dette dokument og i cookiepolitikken, hvis den er tilgængelig.

Brugere er ansvarlige for enhver tredjeparts personlige data opnået, offentliggjort eller delt gennem denne applikation og bekræfter, at de har tredjepartens samtykke til at levere dataene til ejeren.

 

3: Behandlingsmåde og sted for dataene:
4: Behandlingsmetoder:


Ejeren træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller uautoriseret ødelæggelse af dataene.
Databehandlingen udføres ved hjælp af computere og/eller IT-aktiverede værktøjer, efter organisatoriske procedurer og tilstande, der er strengt relateret til de angivne formål. Ud over ejeren kan dataene i nogle tilfælde være tilgængelige for visse typer ansvarlige personer, der er involveret i driften af denne applikation (administration, salg, marketing, jura, systemadministration) eller eksterne parter (såsom tredje- parttekniske tjenesteudbydere, postbude, hostingudbydere, IT-virksomheder, kommunikationsbureauer) udpeget om nødvendigt som Databehandlere af Ejeren. Den opdaterede liste over disse parter kan til enhver tid anmodes om fra ejeren.

5: Retsgrundlag for behandlingen


Ejeren kan behandle personoplysninger vedrørende brugere, hvis et af følgende gælder:

Brugere har givet deres samtykke til et eller flere specifikke formål. Bemærk: I henhold til nogle lovgivninger kan ejeren have tilladelse til at behandle personoplysninger, indtil brugeren gør indsigelse mod en sådan behandling ("opt-out"), uden at skulle stole på samtykke eller et andet af følgende juridiske grundlag. Dette gælder dog ikke, når behandlingen af personoplysninger er underlagt europæisk databeskyttelseslovgivning;
levering af data er nødvendig for udførelsen af en aftale med brugeren og/eller for eventuelle prækontraktuelle forpligtelser heraf;
behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som ejeren er underlagt;
behandlingen er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af offentlig myndighed, der tilkommer ejeren;
behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, som ejeren eller en tredjepart forfølger.
Ejeren hjælper under alle omstændigheder gerne med at afklare det konkrete retsgrundlag, der gælder for behandlingen, og i særdeleshed om udlevering af Persondata er et lov- eller kontraktkrav, eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

6: Sted:


Dataene behandles på Ejerens driftskontorer og andre steder, hvor de parter, der er involveret i behandlingen, befinder sig.

Afhængigt af brugerens placering kan dataoverførsler involvere overførsel af brugerens data til et andet land end deres eget. For at finde ud af mere om stedet for behandling af sådanne overførte data, kan brugere tjekke afsnittet, der indeholder detaljer om behandlingen af personlige data.

Brugere har også ret til at lære om det juridiske grundlag for dataoverførsler til et land uden for Den Europæiske Union eller til enhver international organisation, der er underlagt folkeretten eller oprettet af to eller flere lande, såsom FN, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet af ejeren for at beskytte deres data.

Hvis en sådan overførsel finder sted, kan brugere finde ud af mere ved at tjekke de relevante afsnit i dette dokument eller forespørge hos ejeren ved hjælp af oplysningerne i kontaktsektionen.

7:Retentionstid:


Personoplysninger skal behandles og opbevares, så længe det kræves af det formål, de er blevet indsamlet til.

Derfor:

Personlige data indsamlet til formål relateret til udførelsen af en kontrakt mellem ejeren og brugeren skal opbevares, indtil en sådan kontrakt er fuldt ud opfyldt.
Personlige data indsamlet med henblik på ejerens legitime interesser skal opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde sådanne formål. Brugere kan finde specifikke oplysninger om de legitime interesser, som ejeren forfølger i de relevante afsnit af dette dokument eller ved at kontakte ejeren.
Ejeren kan få lov til at opbevare personoplysninger i en længere periode, når brugeren har givet samtykke til en sådan behandling, så længe et sådant samtykke ikke trækkes tilbage. Ejeren kan endvidere være forpligtet til at opbevare personoplysninger i en længere periode, når det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse eller efter ordre fra en myndighed.

Når opbevaringsperioden udløber, slettes personoplysninger. Derfor kan retten til indsigt, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke håndhæves efter udløbet af opbevaringsperioden.

8: Formålene med behandlingen
Dataene vedrørende brugeren indsamles for at give ejeren mulighed for at levere sin service, overholde sine juridiske forpligtelser, reagere på håndhævelsesanmodninger, beskytte sine rettigheder og interesser (eller sine brugeres eller tredjeparters), opdage enhver ondsindet eller svigagtig aktivitet, samt følgende: Platformtjenester og hosting.

For specifik information om de personoplysninger, der bruges til hvert formål, kan brugeren henvise til afsnittet "Detaljeret information om behandling af personoplysninger".

9: Detaljeret information om behandlingen af personoplysninger:


Personoplysninger indsamles til følgende formål og ved hjælp af følgende tjenester:

Platformtjenester og hosting.


10: Brugernes rettigheder:


Brugere kan udøve visse rettigheder vedrørende deres data behandlet af ejeren.

Især har brugere ret til at gøre følgende:

Til enhver tid trække deres samtykke tilbage. Brugere har ret til at trække samtykke tilbage, hvor de tidligere har givet deres samtykke til behandlingen af deres personoplysninger.
Indsigelse mod behandling af deres data. Brugere har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres data, hvis behandlingen udføres på et andet juridisk grundlag end samtykke. Yderligere detaljer findes i det dedikerede afsnit nedenfor.
Få adgang til deres data. Brugere har ret til at få at vide, om data behandles af ejeren, få oplysning om visse aspekter af behandlingen og få en kopi af de data, der er under behandling.


Bekræft og søg berigtigelse. Brugere har ret til at verificere nøjagtigheden af deres data og bede om at blive opdateret eller rettet.
Begræns behandlingen af deres data. Brugere har ret til under visse omstændigheder at begrænse behandlingen af deres data. I dette tilfælde vil ejeren ikke behandle deres data til andre formål end at opbevare dem.


Få deres personlige data slettet eller på anden måde fjernet. Brugere har under visse omstændigheder ret til at få slettet deres data fra ejeren.
Modtag deres data og få dem overført til en anden dataansvarlig. Brugere har ret til at modtage deres data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, at få dem overført til en anden controller uden nogen hindring. Denne bestemmelse er gældende, forudsat at dataene behandles på automatiserede midler, og at behandlingen er baseret på brugerens samtykke, på en kontrakt, som brugeren er en del af, eller på prækontraktuelle forpligtelser heraf.


10.1: Indgiv en klage. Brugere har ret til at indbringe et krav for deres kompetente databeskyttelsesmyndighed.


11: Nærmere oplysninger om retten til at gøre indsigelse mod behandling:


Hvor personoplysninger behandles for en offentlig interesse, i udøvelsen af en officiel myndighed, der er tillagt ejeren eller med henblik på de legitime interesser, som ejeren forfølger, kan brugerne gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at give en begrundelse relateret til deres særlige situation til begrunde indsigelsen.

Brugere skal dog vide, at hvis deres personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, kan de til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling uden at give nogen begrundelse. For at få at vide, om ejeren behandler personlige data til direkte markedsføringsformål, kan brugere henvise til de relevante afsnit i dette dokument.

12: Sådan udøver du disse rettigheder:


Enhver anmodning om at udøve brugerrettigheder kan rettes til ejeren via kontaktoplysningerne i dette dokument. Disse anmodninger kan udøves gratis og vil blive behandlet af ejeren så tidligt som muligt og altid inden for en måned.

Yderligere information om dataindsamling og behandling:


13:Retslige skridt:


Brugerens personlige data kan blive brugt til juridiske formål af ejeren i retten eller i de stadier, der fører til mulige retssager, der opstår som følge af ukorrekt brug af denne applikation eller de relaterede tjenester.
Brugeren erklærer at være opmærksom på, at ejeren kan blive pålagt at afsløre personoplysninger efter anmodning fra offentlige myndigheder.

Yderligere information om brugerens personlige data
Ud over de oplysninger, der er indeholdt i denne fortrolighedspolitik, kan denne applikation give brugeren yderligere og kontekstuelle oplysninger om bestemte tjenester eller indsamling og behandling af personlige data efter anmodning.

14:Systemlogfiler og vedligeholdelse:


Til drift- og vedligeholdelsesformål kan denne applikation og eventuelle tredjepartstjenester indsamle filer, der registrerer interaktion med denne applikation (systemlogfiler) og bruger andre personlige data (såsom IP-adressen) til dette formål.

Oplysninger, der ikke er indeholdt i denne politik
Flere detaljer vedrørende indsamling eller behandling af personoplysninger kan til enhver tid anmodes om fra ejeren. Se venligst kontaktoplysningerne i begyndelsen af dette dokument.

15:Sådan håndteres "Do Not Track"-anmodninger:


Denne applikation understøtter ikke "Spor ikke"-anmodninger.
For at afgøre, om nogen af de tredjepartstjenester, den bruger, overholder "Do Not Track"-anmodningerne, bedes du læse deres privatlivspolitikker.

16:Ændringer af denne privatlivspolitik.


Ejeren forbeholder sig retten til til enhver tid at foretage ændringer i denne privatlivspolitik ved at underrette sine brugere på denne side og eventuelt i denne applikation og/eller - så vidt det er teknisk og juridisk muligt - sende en meddelelse til brugerne via enhver kontaktinformation, der er tilgængelig for ejeren. Det anbefales kraftigt at tjekke denne side ofte, med henvisning til datoen for den sidste ændring, der er angivet i bunden.

Såfremt ændringerne påvirker behandlingsaktiviteter, der udføres på baggrund af brugerens samtykke, skal Ejeren indhente nyt samtykke fra Brugeren, hvor det kræves.

17:Definitioner og juridiske referencer:

www.djlexxus.com  er vært for dette indhold og indsamler kun de personlige data, der er strengt nødvendige for, at de kan leveres.

Seneste opdatering: 24. december 2022

bottom of page